OBCHODNÉ PODMIENKY


Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorým je prevádzkovateľ internetového obchodu:

Ing.Ctirad NIKLAS ABC-CREATIVE ART
Užhorodská 117/23
07101 Michalovce

(ďalej len prevádzkovateľ),

uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.abc-creativeart.sk
(ďalej len obchod)

2. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala objednávku prostredníctvom portálu www.abc-creativeart.sk.
3. Objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky, spracovaný systémom obchodu.
4. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí  požadovaných systémom pri registrácii alebo pri realizácií objednávky.
2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obidve zúčastnené strany.
3. Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru na adresu dodania kupujúcemu.
4. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 3 hodín od jej odoslania.
5. Prioritne sa vybavujú objednávky, v ktorých kupujúci platí vopred - prevodom na náš účet. Variabilným symbolom je číslo objednávky. Faktúra a jej opis bude odoslaná na email zadaný v objednávkovom formulári. Neuhradenie faktúry je považované za porušenie obchodných podmienok.
6. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar prevádzkovateľovi bez nedostatkov, nepoškodený a v pôvodnom balení.
7. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prevziať tovar (nie dobierka!) a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu zníženú o výšku preukázateľných nákladov spojených s realizáciou objednávky kupujúceho do 15 dní odo dňa doručenia tovaru prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený účet    alebo inou formou po dohode obidvoch strán.

III. Dodacie podmienky a termíny

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári obchodu alebo vo formulári objednávky. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta, kuriérska spoločnosť) alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim.
2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte, alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.
3. Vlastnícke právo  na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.
4. Prevádzkovateľ odošle tovar kupujúcemu v čo možno najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky (spravidla je to do 5 pracovných dní). Doba pre odoslanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, maximálne však o 21 kalendárnych dní. Takáto situácia je kupujúcemu oznámená emailom, prípadne telefonicky na telefónne číslo uvedené v objednávkovom formulári. Nedodanie tovaru do 31 kalendárnych dní oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.
5. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov, ak z povahy tovaru alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.

IV. Kúpna cena a platby

1. Všetky ceny uvedené na www.abc-creativeart.sk sú vrátane DPH. Na prepočet je použitý konverzný kurz 30,1260 Sk/€.
2. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru (na dobierku), prípadne v termíne uvedenom na faktúre (pri platbe vopred), pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.
3. Ak je cena tovaru hradená prostredníctvom elektronického platobného styku, je tovar expedovaný prednostne po pripísaní celkovej ceny vrátane DPH / uvedenej na faktúre/ v prospech účtu prevádzkovateľa.
4. Spôsob platby:1. Dobierka prostredníctvom Slovenskej pošty,2. Prevodný príkaz pri platbe vopred, variabilný symbol je číslo objednávky.
V každej zásielke je priložená faktúra-daňový doklad, dodací list, ktoré slúžia aj ako záručný list. Ak doklad chýba, prosím informovať prevádzkovateľa čo najskôr.

Poštovné a iné poplatky v ramci Slovenska – ku každej objednávke pripočítame poplatky za poštovné a to nasledovne – dobierka 4,00 €, - platba predom na účet prevádzkovateľa 3,00 €, - v prípade objemových
zásielok bude pripočítaná celá čiastka poštovného.
Poštovné a iné poplatky do zahraničia – podľa sadzbníka kurierskej služby – po preverení Vás budeme
informovať vopred.

V. Záruka, reklamácie a iné doklady

1. Prevádzkovateľ dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú spolu s tovarom, to znamená:  Faktúru - daňový doklad, Záručný list výrobcu (ak ho výrobca tovaru poskytuje).
2. Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku výslovne uvedenú vo faktúre (Dodacom liste - dodací list slúži zároveň ako záručný list), ak to nie je v dodacom liste uvedené tak minimálna záruka je 2 roky odo dňa predaja.
3. Prevádzkovateľ zodpovedá za nedostatky, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené chybou materiálu, funkčnou chybou, alebo nedostatky spôsobené pri výrobe.
4. Záruka sa nevzťahuje na nedostatky spôsobené neodborným zaobchádzaním (nie v súlade s návodom na použitie) neprimeraným zaobchádzaním, použitím čí inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou (ak ju tovar má), elektrostatickým výbojom, alebo na nedostatky spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa taktiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
5. Kupujúci je povinný informovať predávajúceho na kontaktnom telefónnom čísle, alebo kontaktnej emailovej adrese o prípadnom poškodení objednaného tovaru treťou stranou (prepravcom) najneskôr nasledujúci deň po prevzatí tovaru, inak kupujúci stráca nárok na uplatnenie  reklamácie.

VI. Poštovné a balné

Prehľad možných spôsobov doručenia zásielok a ich ceny:

Uvedené ceny platia pri doručovaní na územi Slovenskej republiky.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť výšku poštovného pri objednávke objemného tovaru.

Slovenská pošta – platba vopred----- 3 € /bez DPH/
Slovenská pošta – dobierka------------ 4 € /bez DPH/
Kuriér podľa aktuálneho cenníka kuriérskej služby.
Pre okres Michalovce, Humenné, Trebišov, Vranov nad Topľov, Kočice a okolie osobný odber možný po dohode obidvoch strán.


VII. Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky a ceny platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v momente odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.
2.  Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v momente odoslania elektronickej objednávky.
3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.
4. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd.
Tieto obchodné podmienky vstúpili do platnosti 15. 4. 2011

Všeobecné obchodné podmienky


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č.428/2002 Z.z. sa prevádzkovateľ zaväzuje postupovať v zmysle
zákona a využívať tieto údaje len pre svoje vnútorné potreby a bude robiť všetky potrebné činnosti preto, aby
tieto údaje chránil.
Požívaním tohto internetového obchodu súhlasite so zhromažďovaním a používaním o Vás a o Vašich nákupoch.